Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Theo bạn có nên sủ dụng đề thi trắc nghiệm hay không?
Không nên
Nên
Sử dụng theo tỉ lệ của bộ môn
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Anh Đào
  Người gửi: Phan Thị Anh Đào
  Ngày gửi: 22h:07' 29-03-2009
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  Choose a, b, c or d:
  Her new school is different .................. her old school.
  a. of b. with c. from d. for
  [
  ]
  .................. is it from your house to school ? – About one kilometer.
  a. How long b. How far c. How often d. how
  [
  ]
  He takes care .................... sick people.
  a. of b. for c. in d. on
  [
  ]
  She has ...................... friends in Ha Noi.
  a. much b. a lot of c. lots d. any
  [
  ]
  ................ you still miss your parents ?
  a. Are b. Do c. Does d. Is
  [
  ]
  ................ are you talking to ?
  a. Which b. What c. Where d. Who
  [
  ]
  What ................. your telephone number ?
  a. is b. are c. do does
  [
  ]
  Nam ....................... 12 on his next birthday.
  a. is b. will c. will be d. will not
  [
  ]
  What’s your .............................. ?
  a. birthday b. birth date c. date d. date of birth
  [
  ]
  Will you be free tomorrow evening ? - ............................
  a. Yes, I do b. Yes, I will c. Yes, I am d. Yes, I won’t
  [
  ]
  Which is the ninth month of the year ?
  a. September b. February c. November d. July
  [
  ]
  Nga lives .................... 28 Dinh Tien Hoang Street.
  a. in b. on c. at d. with
  [
  ]
  ..........................do your parents go to work ? – By motorbike.
  a. What b. How c. Where d. When
  [
  ]
  This is my ........................... . Her name is Ngan.
  a. friend b. friends c. father d. brother
  [
  ]
  Her new house is ....................... her old one.
  a. as large than b. more large c. as larger than d. larger than
  [
  ]
  She ........................ in Hue.
  a. live b. lives c. living d. is live
  [
  ]
  ........................ do your parents work ? – At a school.
  a. Where b. What c. When d. How
  [
  ]
  How .................... your mother ?
  a. am b. are c. is d. does
  [
  ]
  His parents still live there .................... his grandparents.
  a. for b. at c. in d. with
  I ........................... any friends in Ha Noi.
  a. have b. don’t have c. has d. doesn’t have

  Câu 1: Her new house is .............................. her old one
  A. as bigger than B. biger than C. bigger than D. the biggest
  Câu 2: Her new school is different ..................... her old school
  A. of B. with C. in D. from
  Câu 3: There is a ............................ in our bathroom
  A. refrigerator B. tub C. television D. electric stove
  Câu 4: ...................... will she be back ? - At about 6 p.m
  A. Where B. What C. When D. How
  Câu 5: This book is ............................. than that one
  A. the most expensive B. expensiver
  C. expensive D. more expensive
  Câu 6: ............................ is it from your aunt’s house to the supermarket ?
  A. How distance B. How long C. How far D. How
  Câu 7: He is a ...................... . He works in a factory
  A. teacher B. doctor C. worker D. farmer
  Câu 8: I’d like ............. apple, please
  A. a B. any C. an D. some
  Câu 9: Nam is ....................... because he gets a bad mark
  A. happy B. unhappy C. interesting D. good
  Câu 10: What .................. interesting book !
  A. a B. an C. the D. some

  -----------------------------------------------
  ----------- HẾT ----------


  Avatar
  Xin chào quý trường. Mời quý thầy cô vào thăm nhà chúng tôi !
   
  Gửi ý kiến